ABPA

ABPA: asthmatics allergic to aspergillus, eosinophilia, IgE↑, dx by skin test to aspergillus


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • ABPA
  • aka: Allergic bronchopulmonary aspergillosis,
  • asthmatics allergic to aspergillus, eosinophilia, IgE↑, dx by skin test to aspergillus
  • eosinophilia, IgE↑, antibodies to aspergillus, skin test to aspergillus antigen