CKD

CKD: Diabetes and hypertension causes progressive renal failure: GFR↓, metabolic acidosis, nephrotic (proteinuria, lipiduria), bone resorption (PTH↑, PO4↑, VitD↓), anemia, tx with ACE inh, dialysis, transplant if GFR < 20


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • CKD
  • aka: Chronic kidney disease,
  • Diabetes and hypertension causes progressive renal failure: GFR↓, metabolic acidosis, nephrotic (proteinuria, lipiduria), bone resorption (PTH↑, PO4↑, VitD↓), anemia, tx with ACE inh, dialysis, transplant if GFR < 20
  • Diabetes, hypertension
  • Nephrotic (edema), hypertension
  • Metabolic acidosis (bicarb↓), anemia (epo↓), GFR↓, bone resorption (PTH↑PO4↑VitD↓)
  • ACE inh, dialysis, transplant if GFR < 20