Cyclothymia

Cyclothymia: > 2 years of hypomania w depression, it's like chronic bipolar


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • Cyclothymia
  • > 2 years of hypomania w depression, it's like chronic bipolar
  • Lithium