Giardiasis

Giardiasis: watery diarrhea (smelly, fatty, malabsorption), gas, hx of travel, dx w stool microscopy, tx w metronidazole


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • Giardiasis
  • watery diarrhea (smelly, fatty, malabsorption), gas, hx of travel, dx w stool microscopy, tx w metronidazole
  • watery diarrhea (smelly, fatty, malabsorption), gas, hx of travel
  • stool microscopy (trophozoites)
  • metronidazole