Glucagonoma

Glucagonoma: glucagon↑, glc↑, mild diabetes, necro migr erythema


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • Glucagonoma
  • glucagon↑, glc↑, mild diabetes, necro migr erythema
  • mild diabetes, hyperglycemia, nfections
  • necro migr erythema (blisters in the butt, groin)
  • anemia, venous thrombosis, glucagon↑, glc↑
  • alpha cell tumor (most r malig)