Neurofibroma

Neurofibroma: axon-containing nerve sheath tumor, presents as polyp-like lumps on skin, assoc w neurofibromatosis 1


Browse disease: Endocrine | Neuro | Renal | GI | Cardio | Respiratory | Hemonc
  • Neurofibroma
  • axon-containing nerve sheath tumor, presents as polyp-like lumps on skin, assoc w neurofibromatosis 1
  • polyp-like lumps on skin, assoc w neurofibromatosis 1
  • nerve sheath tumor that contains axons